منزل

-

توجه داشته باشید د خانقاه د از وسط خم شدن آسیاب